Оновлено
2021-04-19
12:11

Faculty of History, Political Science and International Relations


22-03-2021
НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У РАМКАХ ВІРТУАЛЬНОГО ОНЛАЙН-КУРСУ «БУДУЄМО ЄВРОПУ РАЗОМ» (МОДУЛЬ ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ) 

 

Успішно завершився онлайн-курс «Європейська інтеграція: конфлікти, політика та єдність»у рамках модуля імені Жана Моне (“Doing Europe: Cohesion and Integration in the European Union” ПРОЕКТНИЙ номер - 611388-EPP-1-2019-1-DE-EPPJMO-MODULE),, який тривав протягом листопада 2020 року – лютого 2021 року у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на Факультеті історії, політології та міжнародних відносин тривав Курс фінансується Євросоюзом у рамках програми імені Жана Моне (Еразмус+), однієї з освітніх програм Європейського Союзу, за всебічної підтримки керівника проекту Тетяною ХАВЛІН – к.соц.н. кафедри соціальних наук філософського факультету (Університет Зігена /Universität Siegen, Німеччина) та декана факультету професора Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО.

Його слухачами стали 52 студенти з Німеччини, Італії, Південної Кореї, Індії, Туреччини, Греції та України. Серед них студенти 2-го, 3-го та 4-го курсів, які навчаються за фахом міжнародні відносини, міжнародна інформація та політологія. Зокрема, 7 студентів факультету (спеціальностей – міжнародна інформація, міжнародні відносини та політологія) – ЦИСАР Микита; КОСТЕЙ Олександра; ГРИВАС Олександра; ГОРДЕЙ Юрій; СТРОЇЧ Віталій; ЮРІЙЧУК Святослав; КАРАКЧІЄВА Іринауспішно склали іспит та отримали сертифікат. Бажаємо їм подальших успіхів та реалізації набутих знань у майбутній професійній діяльності.

Під час слухання курсу, студенти набули практичних компетенцій використовуючи базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, та економічних засад розвитку суспільства.Приміром, застосовуючи метод соціологічного спостереження, вони аналізували суспільні явища та процеси, які сприяють згуртованості та єдності ЄС у часи поглиблення кризи націоналізму Східної Європиза допомогою різноманітних теоретичних моделей соціальної взаємодії, соціальної структури, та соціальних змін.На своїх форумах, в чатах з друзями та в ‘digital storytelling’, розвиваючи навички креативного та критичного мислення, вони продемонстрували здатність аналізувати та формувати свої власні судження та переконання у різних сферах політики Євросоюзу: зовнішньої, гендерної, імміграційної, культурної дипломатії та освітньої політик. Розвивали комунікативні компетенції та навички міжособистісного спілкування, під час Zoom break-rooms, висловлюючи власні точки зору, розробляли спільні правила та принципи для проєктної командної діяльності. У командних проектах вони коригували особисту поведінку відповідно до динаміки різних груп та ситуацій. У сучасний період функціонування українського суспільства, коли розробляються різні моделі його розвитку, надзвичайно важливим є активне залучення громадян до суспільно-громадських процесів. І даний курс  посприяв їх розумінню фундаментальних процесів демократії; можливості виявлення та розуміння громадських проблем; їх участь у командних та ‘study-buddy’ форумах і чатах для обговорення цілої низки культурних, соціальних, політичних та релігійних проблем, сприяли вивченню проблеми громадянської культури та громадянської компетентності в сучасних умовах розвитку суспільства.

Не менш важливими стали лінгвосоціокультурні компетенції слухачів курсу. «Двомовні та двокультурні» учасники DOEU стали медіаторами різних мовних та культурних систем. Будучи громадянами різних країн, різних політичних систем, ідентичності, менталітету,культур та різного походження, студенти Університету Зіґена в Німеччині та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в Україні змогли безпосередньо усвідомити культурну «іншість».

Набуті знання, досвід та компетенції дозволили студентам чітко усвідомити засадничі питання як: що таке Європа; які цінності та стандарти закладені в основу європейської ідентичності; і що саме спонукає та надихає європейців ідентифікувати себе з Європою, де найвищою соціальною цінністю є людина, і все державне та соціальне життя спрямовані на забезпечення максимального комфорту та захисту її прав та свобод, що і є основою розбудови Європи в Україні. (https://www.facebook.com/100003371621739/posts/3510577039064649/?d=n

https://www.facebook.com/100035971517430/posts/444524410089939/?d=n

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1382468608780525&id=100010521970085 

https://www.facebook.com/100014059637161/posts/1081149102363734/?d=n)

До речі, зважаючи на популярність курсу «Будуємо Європу разом: європейська єдність та інтеграційні процеси»серед студентів, з 14 квітня 2021року планується початок нового курсу«Проблеми формування політичної свідомості  та долученняшироких мас(grassroots) до прийняття політичних рішеньЄвросоюзу», який розглядатиме проблему  громадськихініціатив та активності – тобто колективних дійширокого загалу громадянського суспільства як Європі так і в Україні. Низові суспільні рухи та громадські ініціативи формують контекст, у якому вони виникають. Даний курс стане передумовою виховання громадянського світогляду та ідентичності та відстоювання права впливати на публічну політику, і відповідно,сприятимеусвідомленню слухачами їхньої активної громадянської позиції у суспільному контексті.

Олександра КОСТЕЙ – 3-курс (міжнародна інформація)

“Jean-Monnet course is a program for identification processes, where everyone can identify themselves as a person and a citizen. “Doing Europe” is an application and implementation of our knowledge for a successful European future for our country. It is a cultural exchange that expands our worldview. It is also a great opportunity for our communicative practice in a foreign language. Being a participant of the online course “Doing Europe” means being mindful and competent in all areas of the EU’s activities that, undoubtedly, will affect our lives in the future./ «Курс Жана-Моне – це програма самоідентифікації, де кожен може ідентифікувати себе як людину та громадянина. ‟Будуємо Європу” - це застосування та впровадження знань для успішного європейського майбутнього нашої країни. Це – культурний обмін, який розширив наш світогляд. Це –також чудова можливість для комунікативної практики іноземною мовою. Бути слухачем курсу ‟Будуємо Європу” означає бути обізнаним та компетентним у всіх сферах ЄС, що, безсумнівно, вплине на наше подальше життя. »

 

Микита ЦИСАР 2-курс (міжнародна інформація)

Well for me, that course was my first experience in a student exchange program. It perfectly fitted all my expectations right from the beginning. It was easy to enrol and it was interesting to study either. The teaching staff was loyal and it was a real pleasure to have a discussion with them. In addition, it was pleasure to cooperate with my ‘study buddies’ during making assignments. The organisation was great – announcements were given in time and study material was helpful during preparations. To be honest, the only disadvantage for that course for me was that it took only once a week. In January, I lived from Wednesday to Wednesday, because any other activities were like daily routine for me. Moreover, those online classes and discussions could be described as a breath of fresh air. I would like to say huge thanks to the teaching staff and all participants for all these weeks of the European Integration course. I will miss waking up early on Wednesday for these ‘zoom’ meetings. They changed my life in a better way.”/ «Цей курс був моїм першим досвідом у програмі обміну студентами. Курс цілком відповідав моїм сподіванням з самого початку. В нього було легко влитися, його було цікаво вивчати. Викладацький склад був лояльним і було дуже приємно вести розмову з ними. Крім того, мені було приємно працювати із іншими студентами під час виконання завдань. Організація була чудовою – оголошення були зроблені вчасно, а навчальний матеріал був корисним під час підготовки. Чесно кажучи, для мене єдиним недоліком було лише те, що цей курс проводився раз на тиждень. У січні я жив від середи до середи, бо будь-які інші справи здавалися мені щоденною рутиною. І ці онлайн-пари та дискусії були наче ковток свіжого повітря. Я хотів би висловити величезну подяку викладачам та всім учасникам за всі ці тижні курсу «Європейської інтеграції». Я буду сумувати за прокиданням рано в середу для зустрічей у ZOOMі. Вони змінили моє життя на краще».

 

Олександра ГРИВАС2 курс (політологія)- Голова студентського парламентської групи факультету

In the 1st semester of the 2020-2021 academic year, I have become a student of the European Integration course at the University of Siegen and I have only positive impressions and emotions preserved after its completion.

Noteworthy, this course was useful for my major at the University, as European integration is also the part of big politics. The next point I would like to highlight is the high level of competence and experience of the professors - they are really professionals in their own field. Classes were interesting and morally easy: you always felt involved in the dialogue and did not notice how time passed.

Another big plus is the atmosphere. Both German and Ukrainian students, we all learned useful and popular information not only about the European Union as such, but also about its economic, political, cultural aspects, its problems, crises and significant benefits.

I also really liked the fact that the lectures were in English and no-one felt deprived, because everything was fair to both parties.

Summarizing all the above, I can confidently say that this course has taught me many things, among which are the following:

- time management;

- writing analytical texts in English;

- broad expression of one’s own opinion;

- no fear that you may be misunderstood;

- conducting intercultural communication;

I am sincerely grateful to everyone involved in organizing and conducting this course, for the knowledge gained and a good time!”

«У 1 семестрі 2020-2021 навчального року я стала студенткою курсу з Європейської інтеграції від Зігенського університету і у мене залишилися лише позитивні враження та емоції після його завершення. У першу чергу, цей курс був корисним для моєї спеціальності, за якою я навчаюся в університеті, так як європейська інтеграція – це також частина великої політики. Наступний пункт, який я хотіла би виокремити – це високий рівень компетентності та досвіду професорів, - вони справді є професіоналами власної справи.

Заняття проходили цікаво та морально легко: ти завжди відчував себе втягнутим в діалог і не помічав як плине час. Ще один великий плюс – це атмосфера. Як німецькі, так й українські студенти, - ми всі дізнавалися корисну та популярну інформацію не лише про Європейський Союз як такий, але й про його  економічні, політичні, культурні аспекти, про його проблеми, кризи та значні переваги.

Дуже сподобалося ще й те, що лекції проходили англійською мовою й ніхто не відчував себе обділеним, бо все було справедливо по відношенню до обох сторін. Підсумовуючи все вищесказане, можу впевнено сказати, що цей курс навчив мене багатьох речей, серед яких є такі:

- тайм-менеджмент;

- написання аналітичних текстів англійською мовою;

- широке висловлення власної думки;

- відсутність страху, що тебе можуть неправильно зрозуміти;

- ведення міжкультурного спілкування;

Я щиро вдячна всім, хто причетний до організації та проведення цього курсу, за здобуті знання та гарно проведений час! »

 

Локальний керівник проєкту

Валентина БОГАТИРЕЦЬ,

Канд. політ. наук,

доцент кафедри сучасних іноземних мов та перекладу 

 

  Back
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЈG¤]Я@Z.ќцGchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.