Оновлено
2023-03-29
10:01

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Головну мету виховного процесу колектив кафедр вбачає в тому, щоб формувати свідомих громадян, патріотів, професіоналів, тобто людей з притаманними їм особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мисленням, почуттями та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Уся освітня діяльність вищого навчального закладу ґрунтується на принципі єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах здійснюється двома основними шляхами – через навчальний процес і у поза навчальний час.

Основну вагу у виховній роботі зі студентами під час навчального процесу мають дисципліни гуманітарного та соціально-економічного циклу, які формують у студентів якості активного учасника політичного життя, суб’єкта державотворчого процесу. Це є найбільш визначена та регламентована частина виховного процесу, результат якої переважно залежить від знання та вміння фахівців-викладачів.

Більш складною є організація виховного процесу в позанавчальний час. Ця складність обумовлена об’єктивними і суб’єктивними чинниками, що мають значний вплив на кінцевий результат. Тому це не є поодинокі заходи чи дії, а цілеспрямована робота, яка виконується через систему навчально-виховного процесу.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича ведеться значна робота з виховання у студентської молоді морально-культурних якостей, національної свідомості, розвитку та пропаганди культури і мистецтва, організації культурного дозвілля, розвитку творчих обдарувань студентів.

Основними формами культурно-просвітницької роботи є проведення тематичних вечорів, різноманітних оглядів, конкурсів, театралізованих свят, вечорів-зустрічей з видатними людьми, урочистих академій, фестивалів, концертів, різноманітних обрядових заходів, вечорів відпочинку, дискотек, шоу-програм, робота гуртків та колективів художньої самодіяльності.

Традиційними святами стали в університеті проведення урочистої Академії посвяти першокурсників, конкурс звання кращого студента року, естрадний конкурс імені Назарія Яремчука, огляди-конкурси колядників, художньої самодіяльності, спортивно-розважальні вечори та ін.

Щорічно в університеті проводяться урочисті заходи, присвячені державним святам: Дню незалежності, Дню Конституції України, Дню української писемності і мови, Дню молоді, Дню матері, Шевченківським дням, Утворення ЗУНР та інші.

Великий вклад у виховний процес роблять колективи художньої самодіяльності, які є на кожній кафедрі. Артисти-аматори регулярно виступають перед студентами, працівниками та гостями університету. Крім того, беруть участь у багатьох творчих конкурсах, які проводяться у місті, області або в Україні.

Велику роль у здійсненні виховного процесу в університеті відіграє колектив кафедри фізкультури, активну участь у роботі якої беруть студенти факультету Історії, політології та міжнародних відносин зі спеціальності “Історія”. Щороку в університеті проводяться спортивні олімпіади студентів, урочисті відкриття та закриття яких є справжнім святом для активної студентської молоді університету.

Також діє Студентський спортивний клуб, членами якого є переважна більшість студентів. Рада клубу керує роботою спортивних секцій, організує і контролює підготовку студентів до змагань, пропагує серед молоді філософію здорового способу життя.

Вирішення складних завдань навчально-виховного процесу не можливе без залучення широких мас студентів. Розроблена у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича концепція виховної роботи охоплює різні сторони навчально-виховного процесу і передбачає розвиток студентського самоврядування, сприяння самоорганізації студентів та підтримку студентських ініціатив, широке залучення студентів до культмасових та спортивно-масових заходів, підтримку колективів художньої самодіяльності та спортивних команд університету, стимулювання розвитку міжнародних студентських зв’язків та визначення засад співпраці з іншими молодіжними організаціями, профілактику правопорушень у студентському середовищі.

На даний час у Чернівецькому національному університеті сформувалося досить впливове серед студентів самоврядування. Його основу складають первинні організації самоврядування кафедр та факультетів. Представники студентського врядування входять до Вченої Ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Згідно з положенням “Про студентське самоврядування у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, метою якого є якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу. Органи студентського самоврядування виражають інтереси всіх студентів та аспірантів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вищим керівним органом студентського самоврядування в Чернівецькому національному університеті є загальні збори (конференція) студентів. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентський Парламент, діяльність якого регламентується відповідним положенням.

Водночас, з організацією органів студентського самоврядування, у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, як і у всіх навчальних закладах, збереглися студентські профспілкові організації, які також об’єднують усіх студентів, а їх керівним органом є профком студентів і аспірантів. У такій ситуації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича створений єдиний орган студентського керівництва, що об’єднав Студентський Парламент та профком студентів і аспірантів. Цим об’єднано в одному керівництві ідеологічні засади та матеріальна підтримка студентів, адже всі матеріальні ресурси (матеріальна допомога, путівки тощо) реалізуються через профспілкову організацію. Така структура показала свою дієздатність. І лише Студентський Парламент та профспілковий комітет уповноважені представляти студентську громаду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, відповідно до положення про студентське самоврядування та законодавства про профспілки.

Студентське самоврядування на сьогодні стало тим органом, який взяв на себе відповідальність за усі внутрішньо та зовнішньо університетські аспекти студентського життя. Спектр його інтересів охоплює навчальну, наукову та виховну роботу серед студентів, робота в гуртожитках, а також співпрацю з міськими, регіональними і міжнародними студентськими і молодіжними організаціями. Вказані обставини дозволяють говорити про молодіжну політику, яка реалізується через студентське самоврядування. Засади цієї політики базуються на поєднанні традицій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та реалій сьогодення.

У цьому аспекті слід відзначити роботу студентського самоврядування у проведені цілої низки мистецьких, культурних та спортивних заходів, які проводяться щорічно в університеті.

Значна увага приділяється розвитку студентського самоврядування у гуртожитках. Тут діють студентські ради, які несуть відповідальність за організацію і проведення різноманітних заходів виховного характеру та забезпечення належних умов проживання і підготовки до занять студентів.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster$Сsџ0@%YєЁ1chnu.edu.ua
 © 1999- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.